نگاهی به ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب “ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم»، بخشی از یک تحقیق گسترده در حوزه اندیشه‌های اجتماعی در قرآن کریم است.

این کتاب در پنـج فصـل با عنوان‌های “ارزش‌هـای اجتمـاعی از دیـدگاه علوم اجتماعی»، “مواضـع کـلی قرآن کریـم در حوزه ارزش‌ها»، “مفاهیم عام ناظر به ارزش‌های اجتماعی»، “مفـاهیـم خـاص ناظـر بـه ارزش‌هـای اجتمـاعی» و “ارزش‌های اجتماعی ناظر به حـوزه‌هـای مختـلف رفتــاری» تدوین شده است.

در بخشی از این اثر پژوهشی می‌خوانیم: “ارزش‌ها همان‌گونه که در مباحث مطرح شده در بخش نخست به تفضیل بیان شده مهم‌ترین، کانونی‌ترین و زنده‌ترین بخش یک فرهنگ محسوب می‌شوند و از این‌رو، شناخت یک فرهنگ بدون شناخت تحلیل نظام ارزشی و عناصر و اجزای آن، ارتباطات متنوع میان عناصر این نظام، پیوستگی این نظام با نظام باورها، هنجارها، شخصیت و رفتارها غیرممکن خواهد بود. بررسی اجمالی معارف اسلامی نیز نمایانگر جایگاه برتر و موقعیت محوری (ارزش‌ها) در فرهنگ دینی است. اگر معارف دین را طبق تقسیم‌بندی معروف مرکب از یک بخش به هم پیوسته و درهم‌ تنیده (باورهـا، احـکام و اخلاق) بدانیم، ارزش‌هـا در تاروپـود این اجـزا به گـونه‌ای انفکـاک‌ناپـذیـر درهم آمیخته شده، بحث از ارزش‌ها پای هر سه بخش را به میان می‌کشد.»

نخستین چاپ کتاب “ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم» در 564 صفحه به بهای 40 هزار تومان از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی راهی بازار نشر شده است.